Wat als de werknemer een tijdelijk contract heeft?

De werkgever kan de 30%-regeling samen met een werknemer aanvragen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Als de werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling, wordt deze voor de maximale duur van 5 jaar toegekend. Aangezien de 30%-beschikking gekoppeld is aan het dienstverband, bestaat er na afloop van het dienstverband in […]

Geldt de 30%-regeling ook voor nabestaanden en/of een partner?

De 30%-regeling is een persoonlijke regeling en bij toekenning wordt er op naam van de werknemer een beschikking afgegeven voor de specifieke dienstbetrekking op dat moment. De nabestaanden en/of partner van de werknemer kunnen geen gebruik maken van de 30% regeling. Er kunnen wel enkele voordelen aan zijn verbonden bij het doen van de aangifte […]

Hoe werkt de 30%-regeling bij parttime werken of bij ouderschaps-/zwangerschapsverlof?

Parttime werken leidt niet tot een evenredige verlaging van de salariseis. Wel is er een uitzondering gemaakt voor verschillende typen verlof. Ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof laat het recht op behoud van de 30%-regeling onverlet, ook als het salaris gedurende de verlofperiode onder de salarisgrens ligt. Bij het aanvragen van bovenstaande typen verlof […]

Kan de 30%-regeling met terugwerkende kracht worden aangevraagd?

De aanvraag voor de 30%-regeling moet binnen 4 maanden na indiensttreding bij de werkgever, bij de Belastingdienst worden ingediend. Na toekenning mag de loonadministratie van de werkgever de 30%-regeling met terugwerkende kracht verwerken tot de toekenningsdatum die staat vermeld op de beschikkingsbrief van de Belastingdienst. Indien de aanvraag voor de 30%-regeling niet binnen 4 maanden […]

Is de 30%-regeling van toepassing op een ontslaguitkering?

De 30%-regeling kan niet worden toegepast op een ontslaguitkering, omdat deze niet onder inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking valt. Een ontslaguitkering wordt beschouwd als een tegemoetkoming voor het wegvallen van toekomstig inkomen en/of pensioen. Hoewel het bedrag gebaseerd is op arbeid die in het verleden is verricht en gerelateerd is aan het arbeidsverleden bij die werkgever, […]

Kan de vergoeding bij de 30%-regeling lager zijn dan 30%?

Het voordeel van de 30%-regeling is maximaal 30%, maar kan ook minder zijn. Dit kunnen wij als volgt toelichten. Het belastbaar salaris (loon loonheffingen) voor het jaar 2024 dient meer te zijn dan € 46.107 bij werknemers ouder dan 30 jaar. Dit komt overeen met 70% van het totale inkomen, indien de 30%-regeling volledig wordt toegepast […]

Hoe wordt de 30%-regeling berekend?

De 30%-regeling wordt berekend als maximaal 30% van alle salariselementen (brutosalaris, bonus, vakantiegeld, 13e maand etc.). Dit bedrag wordt in de salarisadministratie in mindering gebracht op het belastbaar inkomen van de werknemer en het restant (minimaal 70%) wordt progressief belast. Wij hebben hieronder een vereenvoudigd voorbeeld opgenomen. Brutosalaris per maand: € 6.000 Voordeel 30%-regeling: € […]