Voor wie geldt de verlaagde salarisnorm?

Een persoon jonger dan 30 jaar met een Nederlands masterdiploma (of een gelijkwaardige titel in een ander land), die voldoet aan het lagere (onder 30 jaar) salariscriterium.

€ 31.891 in 2023
€ 30.001 in 2022
€ 29.616 in 2021

Iemand die wetenschappelijk onderzoek doet bij een aangewezen onderzoeksinstelling, of arts in opleiding is tot specialist, kan altijd gebruik maken van de 30%-regeling en in die gevallen geldt er geen salarisgrens.

Niet alle buitenlandse masteropleidingen kunnen als een gelijkwaardige titel worden beschouwd. De Belastingdienst kan om een aanvullende beoordeling van het diploma verzoeken om er zeker van te zijn dat het (master) diploma gelijk (of hoger) is aan een master diploma in Nederland. De evaluatie dient te worden gedaan door de NUFFIC (een Nederlandse organisatie).

Jonger dan 30 jaar met een kwalificerende master titel, wat gebeurt er als iemand 30 wordt?

Als iemand de 30%-regeling krijgt, jonger bent dan 30 jaar, maar die al voldoet al aan het reguliere (hogere) salariscriterium, dan heeft dit geen gevolgen voor de situatie.

Als een werknemer de 30%-regeling krijgt terwijl de werknemer jonger is dan 30 jaar en gebruik maakt van het verlaagde salariscriterium (specifiek voor kwalificerende masterstudenten), dan kan dit gevolgen voor de toepassing van de 30%-regeling hebben.

In dat geval geldt het volgende. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer 30 jaar wordt, moet het salaris van de werknemer minimaal het vereiste salaris voor inkomende werknemers boven de 30 zijn (regulier salariscriterium).

In het jaar dat de werknemer 30 wordt, wordt het salaris naar rato berekend om het maximale bedrag te berekenen dat belastingvrij kan worden vergoed.

Voorbeeld: Als iemand op 1 juli 30 wordt, dan moet voor de maanden januari – juni het verdiende (belastbare) salaris minimaal 6/12 * verlaagd salarisniveau zijn en voor de maanden juli – 6/12 december * regulier salariscriterium.

Vakantiegeld en 13e maand moeten worden verdeeld over 12 maanden. Dus indien de werknemer in mei vakantietoeslag ontvangt, wordt 4/12 van de toeslag verdeeld over de eerste periode en 8/12 over de tweede periode. Hetzelfde geldt als de werknemer in december een 13e maand ontvangt, 4/12 verdeeld over de eerste periode en 8/12 over de tweede periode. Als de werknemer een bonus ontvangt, moet er gecontroleerd worden op basis van welke periode de bonus is toegekend.