Heb ik recht op de 30%-regeling bij eerder verblijf in Nederland?

Eerder verblijf in Nederland mag in mindering worden gebracht op de maximale duur van de 30%-regeling. Het hangt af van de duur en het doel van uw vorige verblijf.

Artikel 10ef

1. Indien de ingekomen werknemer voor aanvang van zijn dienstverband bij de Nederlandse werkgever in Nederland werkzaam is of is geweest, wordt de duur van de 30%-regeling verminderd met de perioden van eerdere tewerkstelling en eerder verblijf.

2. Er wordt geen rekening gehouden met perioden van eerder dienstverband en eerder verblijf die meer dan vijfentwintig jaar voorafgaand aan het dienstverband zijn geëindigd.

3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid geldt dat de ingekomen werknemer geen dienstbetrekking heeft in Nederland indien hij in ieder geval maximaal 20 dagen in Nederland heeft gewerkt.

4. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid geldt dat de ingekomen werknemer niet in Nederland verbleef indien hij in enig kalenderjaar van de vijfentwintigjarige periode niet langer dan zes weken in Nederland verbleef wegens vakantie, familiebezoek of andere persoonlijke omstandigheden . waarbij gedurende de periode van vijfentwintig jaar geen rekening wordt gehouden met een eenmalige periode van maximaal drie aaneengesloten maanden in Nederland wegens vakantie, familiebezoek of andere persoonlijke omstandigheden.

5. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de werknemer geacht gedurende de gehele periode dat hij door een inhoudingsplichtige uit een ander land is geworven in Nederland in loondienst te zijn geweest.