Mag de 30%-regeling met terugwerkende kracht worden aangepast in de payroll?

Op basis van het ‘Besluit correctie 30%-regeling’ mag onder bepaalde voorwaarden de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen over verstreken loontijdvakken worden toegepast, met andere woorden: met terugwerkende kracht worden toegepast.

De tekst van het besluit luidt:

  • Gedurende de aanvraagperiode voor een beschikking of een herziening van een beschikking mag vooruitlopend op deze beschikking de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen worden toegepast in de periode waarvoor de aanvraag of het herzieningsverzoek wordt gedaan. Als de beschikking definitief niet wordt afgegeven voor de gevraagde periode moeten de aangiften loonheffingen die zijn gedaan over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken, worden hersteld door middel van het indienen van correctieberichten.
  • De inhoudingsplichtige kan er ook voor kiezen om de 30%-regeling vooruitlopend op de beslissing van de inspecteur niet toe te passen. In dat geval mogen de aangiften loonheffingen over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken worden gecorrigeerd door middel van het indienen van correctieberichten voor de periode waarin volgens de beschikking recht bestaat op de 30%-regeling.
  • Als een afgegeven beschikking wordt herzien door het afgeven van een nieuwe beschikking die (deels) ziet op loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken, mag de 30%-regeling over deze loontijdvakken alsnog worden toegepast door middel van het indienen van correctieberichten.

Bovenstaande uitgangspunten gelden alleen in geval uit de arbeidsrechtelijke afspraken blijkt dat de inhoudingsplichtige aan de werknemer een 30%-vergoeding heeft toegekend en aan alle overige voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is voldaan.

Dit besluit is in werking getreden per 1 januari 2024.