Wat zijn de veranderingen in de 30%-regeling per 2024?

Per 1 januari 2024 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de 30%-regeling. Deze zijn in kort als volgt. Voor bestaande gevallen is overgangsrecht gecreëerd.

Aftopping 

Per 1 januari 2024 is de 30%-vergoeding gemaximeerd tot de WNT/Balkenende-norm (voor het jaar 2024: EUR 233.000). De maximale 30%-vergoeding is hierdoor EUR 69.900 in 2024. Als de 30%-regeling slechts een deel van het jaar van toepassing is, dan wordt het maximale bedrag tijdsgelang toegepast.

Let op: De WNT-norm wordt jaarlijks bijgesteld.

Deze wijziging was reeds ingevoerd eind 2022. Er is destijds overgangsrecht gecreëerd voor werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 was toegepast. Voor deze groep werknemers geldt dat er pas een aftopping plaatsvindt per 1 januari 2026.

30/20/10%-regeling (versobering)

Per 1 januari 2024 wordt het percentage van de belastingvrije vergoeding (30%-regeling) geleidelijk verminderd gedurende de looptijd van de 30%-regeling. De eerste 20 maanden bestaat er recht op een maximale belastingvrije vergoeding van 30%, de 20 maanden daarna maximaal 20% en de resterende 20 maanden slechts maximaal 10%. 

  • Maand   1 – 20 belastingvrije vergoeding maximaal 30%
  • Maand 21 – 40 belastingvrije vergoeding maximaal 20%
  • Maand 41 – 60 belastingvrije vergoeding maximaal 10%

Er is overgangsrecht gecreëerd voor werknemers bij wie uiterlijk over het laatste loontijdvak van 2023 (het tijdvak dat eindigde op 31 december 2023) de 30%-regeling is toegepast. De kennisgroep van de Belastingdienst is hierbij van mening dat het voor deze overgangsregeling voldoende is dat de 30%-regeling is toegepast in enig tijdvak vóór 1 januari 2024. De werknemer hoeft de 30%-beschikking niet voor 31 december 2023 in bezit te hebben gehad.

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht (versobering)

Per 1 januari 2025 is de optie voor werknemers met een 30%-regeling om te kiezen voor buitenlandse partiële belastingplicht in de aangifte inkomstenbelasting vervallen. Dit houdt in dat deze werknemers voor Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) worden behandeld als inwoners van Nederland. Zij zijn dan belast over hun wereldwijde inkomen in deze boxen in plaats van alleen specifieke Nederlandse bronnen. Voor werknemers met de Amerikaanse nationaliteit of US Green Card houders betekent dit daarnaast dat zij ook belast zullen zijn over hun niet-Nederlandse werkdagen (in Box 1).

Er is overgangsrecht gecreëerd voor werknemers bij wie in het laatste loontijdvak van 2023 (het tijdvak dat eindigde op 31 december 2023) de 30%-regeling is toegepast. Voor deze groep werknemers gaat deze maatregel pas in per 1 januari 2027.

Herziening/intrekking 30%-beschikking

Met ingang van 1 januari 2024 is in de wet een regeling opgenomen voor de herziening of intrekking van een beschikking 30%-regeling. Daarvoor was intrekking niet mogelijk en herziening slechts in beperkte mate.

Zie ook “Wat als de 30%-beschikking onjuist is afgegeven door de Belastingdienst?”